Regulamin

 • Centrum Pływania i Nurkowania „Meduza” zobowiązuje się do profesjonalnego prowadzenia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Naukę pływania prowadzimy na siedmiu bydgoskich pływalniach: ASTORIA, IKAR, NEPTUN, CZWÓRKA, ŁABĘDŹ, PIĄTA FALA oraz AQUA FORDON.
 • Zapisy na kurs semestralny odbywają się telefonicznie pod numerem telefonu 606 239 973, a płatność dokonywana jest przed pierwszymi zajęciami w formie przelewu na konto. Płatności można dokonać w dwóch równych ratach. 
 • W ramach opłaty za kurs Klientowi przysługuje 75 minut pobytu na obiekcie w tym 15 minut na rozebranie, 45 minut zajęć z instruktorem, 15 minut na ubieranie się, suszenie i opuszczenie szatni. Po przekroczeniu czasu klient zobowiązany jest do uiszczenia należnej opłaty w kasie basenu.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie wpłaty za lekcję próbną lub minimum pierwszej raty przelewem na konto bankowe.
 • Cena karnetu nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszona o wartość zajęć, które już się odbyły.
 • Tylko osoby mające opłacony aktualny semestr są uprawnione do korzystania z zajęć.
 • Każdy uczestnik kursu musi posiadać strój kąpielowy, klapki, ręcznik oraz czepek. (Może również zabrać ze sobą okularki pływackie lub płetwy.)
 • Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 • Ze względów sanitarnych osoby towarzyszące (tzn. rodzic lub opiekun), jeżeli chcą wejść na basen muszą posiadać ważny bilet wstępu, strój kąpielowy, czepek i klapki. Zabrania się wchodzenia na halę basenową w odzieży zewnętrznej zarówno uczestnikom kursu, jak i ich opiekunom oraz bez ważnego biletu wstępu!!!
 • Rodzic/ opiekun ma prawo wejść do szatni w celu pomocy w przebieraniu się i suszeniu przed i po zajęciach z dzieckiem  do 7 roku życia. Po odprowadzeniu dziecka do wejścia na nieckę basenową rodzic/ opiekun musi natychmiast opuścić szatnię. 
 • Wchodzenie do wody podczas nieobecności instruktora prowadzącego jest surowo zabronione.
 • Szkoła Pływania „Meduza” nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w szatni i na niecce basenu.
 • Centrum Pływania i Nurkowania Meduza nie ponosi odpowiedzialności na szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć na obiekcie sportowym.
 • Uczestnik szkolenia we własnym zakresie (w imieniu dziecka) powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność. W przypadku zatajenia przeciwskazań zdrowotnych rodzic/ opiekun dziecka lub dorosły uczestnik zajęć bierze na siebie pełną odpowiedzialność za rzeczywisty stan zdrowia dziecka lub swój podczas zajęć.
 • Nieobecność na zajęciach przez uczestnika kursu nie stanowi podstawy do zwrotu części opłaty lub jej zmniejszenia.
 • Nieobecność należy zgłaszać nie później niż 24 godziny przed planowanymi zajęciami w formie SMS pod numerem 606 239 973. Jeżeli uczestnik dorosły lub rodzic/opiekun dziecka nie zgłosi nieobecności w formie wiadomości SMS, to zajęcia te przepadają bez możliwości odrobienia.
 • Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić SMS pod numerem 606 239 973. Odrabianie jest możliwe tylko wtedy, gdy jest dostępne miejsce w grupach o podobnym poziomie zaawansowania.
 • Czas przewidziany na odrobienie lekcji to miesiąc od daty pierwszej nieobecności.
 • Odrabianie zajęć możliwe jest do końca danego semestru. Nieodrobione lekcje nie przechodzą na kolejny semestr,
 • W przypadku, gdy uczestnik dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie stawi się na lekcji w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego uprzedzenia, to traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
 • W przypadku wystąpienia długoterminowej nieobecności (spowodowanej np. złamaniem, zapaleniem ucha, itp.) istnieje możliwość tymczasowego zawieszenia uczestnictwa w kursie bez ponoszenia kosztów (za lekcje, które się jeszcze nie odbyły). Jednak musi przyczyna zostać udokumentowana w formie zaświadczenia/ zwolnienia lekarskiego.  Nieobecność taka musi być zgłoszona w trybie natychmiastowym, gdyż nie zwracamy kosztów za lekcje, które się już odbyły. 
 • Szkoła Pływania „Meduza” za planowane lekcje pływania odwołane z powodów niezależnych od organizatora (wynikające np. z: awarii basenu, skażenia wody,  nieobecności pracowników basenu- np. ratownika lub zamknięcia basenów ze względu na zagrożenie epidemiologiczne – COVID) umożliwia odrobienie zajęć w innym, dogodnym terminie w tym samym semestrze lub zwraca niewykorzystane koszty.
 • Centrum Pływania i Nurkowania Meduza zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości uczestników oraz zmiany instruktora prowadzącego dla danej grupy bez wcześniejszego informowania o tym.
 • Rodzic/ opiekun dziecka lub uczestnik dorosły wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, którym jest Meduza Igor Burdziński w celach rekrutacyjnych i informacyjnych związanych z organizacją zajęć w formie SMS lub kontaktu telefonicznego.
 • Uczestnik dorosły lub opiekun/ rodzic dziecka wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zdjęć i filmów z zajęć na www.meduza.org.pl oraz www.facebook.com/cnmeduza w celu promowania działalności Centrum Pływania i Nurkowania Meduza. Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielana jest bez ograniczenia ilościowego i czasowego. W razie braku wyrażenia zgody zgłoszenie należy wysłać mailowo na adres: meduza@meduza.org.pl . 
 • Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem warunków powyższego regulaminu i ich akceptację.