REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO pływalni „IKAR„

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U.Nr 57 poz. 358).

1. Obiekt to kompleks sportowy (pływalnia) przy Szkole Podstawowej nr 65 w Bydgoszczy ul. Duracza 7.
2.  Obiekt jest czynny od godz. 6.00 do 22.00.
Od poniedziałku do piątku (dni szkolne) w godz. 6.00 – 17.00 basen udostępnia się wyłącznie zorganizowanym grupom szkolnym.
3.  Z obiektu mogą korzystać:
–    grupowo – osoby uprawiające ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć na basenie,
–    indywidualnie – osoby umiejące pływać.
4. Osoby zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren. Korzystających z sauny, basenu, zjeżdżalni obowiązują szczegółowe regulaminy dotyczące tych usług oraz przepisy ogólne.
5. Osoby pragnące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
6.  Z obiektu nie wolno korzystać osobom:
– których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
–    uczulonych na środki odkażające i dezynfekujące,
–    z oznakami chorób skóry stwarzających zagrożenie dla otoczenia,
–    z chorobami układu wydalania.
7. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia alkoholu i innych środków odurzających.
8.  Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu oraz kąpać się wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby pełnoletniej.
9. Przed wejściem do przebieralni należy zdjąć okrycia wierzchnie i obuwie oraz pozostawić je w szatni.
10. Obsługa obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na jego terenie przedmioty.
11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu.
13. Korzystającym z obiektu (pływalni) nie wolno:
–  Wchodzić do wody bez zezwolenia,
–  biegać po chodnikach otaczających niecki pływalni,
– żuć gumę i jeść na terenie otaczającym niecki pływalni,
– hałasować,
– wprowadzać zwierząt,
– skakać do wody bez zgody prowadzącego zajęcia lub pełniącego dyżur ratownika.
14. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pływalni. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie hali basenowej są obowiązane podporządkować się  ich zakazom i nakazom.
15. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponoszą ratownik i prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie i bezpieczeństwo odpowiedzialny jest kierownik grupy (podczas zajęć szkolnych dyżurny nauczyciel). Za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających z pływalni odpowiedzialny jest ratownik.
16. Wstęp na teren pływalni mają osoby posiadające strój kąpielowy, czepek i klapki basenowe.
17. Zajęcia odbywają się według harmonogramu: przez 45 minut w basenie
18.  Zajęcia grupowe (szkolne) na basenie:
–  odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć,
– grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia,
– zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratownika, którzy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy pływającej.
– wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie, a prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny ćwiczących przed i po zajęciach,
–  spóźnieni nie będą wpuszczani na basen,
– prowadzący zajęcia zobowiązany jest do przybycia na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejścia razem z grupą, która bez prowadzącego nie będzie wpuszczona na pływalnię.
19. Dzieci i osoby wymagające pieluch należy wyposażyć w jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
20. Każdy przed wejściem do wody jest zobowiązany do dokładne umycia mydłem całego ciała i dezynfekcji stóp.
21. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu oraz ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób pływających.
22. Na sygnał: „Tonie” oznaczającym akcję ratowniczą wszyscy pływający muszą natychmiast opuścić nieckę basenową.
23. Na sygnał oznaczający koniec zajęć pływający niezwłocznie opuszczają nieckę basenową.
24. Kierownik pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień regulaminowych zakazać dalszego korzystania z pływalni.
25. Po zakończonych zajęciach korzystający z pływalni obowiązani są do złożenia sprzętu pływackiego w wyznaczonych miejscach.
26. Grupy i osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na
15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
27. Zastrzega się prawo do odwołania zajęć, w tym z przyczyn niezależnych od nas, np. awaria systemu, brak wody, prądu itp.
28. Skargi i wnioski należy składać do kierownika basenu.
29. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest „Regulamin Sauny” – jako załącznik nr 1 oraz „Regulamin korzystania ze zjeżdżalni” jako załącznik nr 2.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Obiektu Sportowego Pływalni IKAR.

REGULAMIN  KORZYSTANIA ZE ZJEŻDŻALNI

Zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku. Jest integralną częścią hali basenowej i obowiązują na niej przepisy regulaminu obiektu.
Na zjeżdżalni obowiązuje następująca sygnalizacja:
–    kolor zielony – wolny zjazd,
–    kolor czerwony – zakaz zjazdu.
1. Ze zjeżdżalni mogą korzystać osoby umiejące pływać, mające ukończone 7 lat – samodzielnie.
2. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko w obecności ratownika, który pełni nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
3. Przy wchodzeniu na platformę startową należy zachować ostrożność.
4. Na podeście startowym może znajdować się tylko jedna osoba.
5. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho jest surowo wzbroniony.
6. Zjazd odbywa się pojedynczo z wyjątkiem dzieci, które nie ukończyły 7-go roku życia. Mogą one korzystać ze zjeżdżalni tylko z osobą pełnoletnią wg instrukcji.
7. Start następuje w pozycji siedzącej z nogami skierowanymi w dół. Zabrania się wskakiwania z rozbiegu do rury zjeżdżalni.
8. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu oraz wchodzenia po rynnach zjeżdżalni pod prąd.
9. Po zjeździe należy natychmiast opuścić miejsce lądowania.
10. Przed wejściem na zjeżdżalnię należy zdjąć przedmioty, które mogą spowodować uszkodzenie ciała, np. zegarek, łańcuszek, kolczyki, itp.
11. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, stwarzających zagrożenie dla siebie lub innych użytkowników.
12. Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych wymagany jest nadzór opiekuna na starcie zjeżdżalni.

UWAGA! ZJAZD NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Załącznik nr 1 do Regulaminu Obiektu Sportowego Pływalni IKAR.

REGULAMIN  SAUNY

Regulamin określa zasady korzystania z sauny.
 
1. Z sauny korzystają tylko osoby zdrowe. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy stan naszego zdrowia pozwala na skorzystanie z sauny najlepiej skontaktować się
z lekarzem.

2. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku jest niewskazane.

3. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń.

4. Do sauny wchodzimy po dokładnym umyciu ciała pod prysznicem i wytarciu go do sucha.

5. W saunie bezwzględnie siedzimy lub leżymy na osobistym ręczniku kąpielowym, obuwie basenowe zostawiamy przed wejściem do sauny.

6. Przebywamy w saunie max. 15 min (1 sesja). Pobyt rozkładamy na kilka sesji. Dwukrotna sesja na ok. 15 min jest w zupełności wystarczającym zabiegiem dla naszego organizmu.

7. Z uwagi na duże różnice temperatur pomiędzy poziomami ławek należy wchodzić i schodzić z nich powoli, z krótkim (1-2 min.) odpoczynkiem.

8. Między sesjami należy wziąć chłodny prysznic i odpocząć w wygodnej pozycji co najmniej tyle czasu, ile korzystało się z sauny.

9. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego. Po zabiegu należy wypocząć.

10. Do polewania kamieni wodą używamy tylko chochelki (1-2 polania). Uważamy, aby nie poparzyć ciała przez dotknięcie kamieni lub pieca!

ZARZĄDZENIE Nr 10/2006

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 65 z dnia 25.08.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego z obiektu sportowego – pływalni „IKAR”

Na podstawie § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kapiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr 57, poz. 358) zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się Regulamin szczegółowy korzystania z obiektu sportowego – pływalni IKAR przy Szkole Podstawowej Nr 65 w Bydgoszczy o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi obiektu.

§3. Treść Regulaminu należy umieścić w miejscach ogólnodostępnych (szatni, holu obiektu sportowego).

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.08.2006r.